Statuten Austin Club Holland, ingaande 10 juli 2022


Naam

Artikel 1
De verenigingsnaam is Austin Club Holland (ACH)


Doel

Artikel 2.1
1) het in stand- en rijdend houden van Austin automobielen van voor 1950;
2) het bevorderen van informatie uitwisseling tussen leden waaronder het regelen van ontmoetingen/evenementen;
3) het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de leden.

Artikel 2.2
1) communicatie met de leden via onregelmatig verschijnende “nieuwsbrieven”;
2) onderlinge contacten tussen leden via de WhatsApp-groep “Austin liefhebbers”;
3) het verzorgen en actualiseren van de website;
4) onderhouden contact met internationale Austin clubs;
5) lidmaatschap en contact met “FEHAC”, Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs;
6) ondersteunen en adviseren van leden bij restauratie, reparatie en onderhoud van Austins;
7) waar mogelijk activiteiten in zake onderdelen voorziening;
8) het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten.


Duur

Artikel 3.1
1) de vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd;
2) boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.


Lidmaatschap

Artikel 3.2
1) de vereniging kent leden, die beschikken over een Austin van vóór 1950 (in welke staat dan ook), óf die actief proberen een dergelijke auto te verkrijgen;
2) het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen noch vererft;
3) het lidmaatschap geldt tot opzegging door het lid óf de vereniging, het overlijden van het lid, ontzetting namens de vereniging of opheffing van de vereniging;
4) het lidmaatschap dient schriftelijk te worden aangevraagd én bevestigd;
5) aspirant leden melden zich schriftelijk aan via het secretariaat;
6) het bestuur beslist over toelating als lid, en meldt haar besluit ter zake schriftelijk;
7) in geval van afwijzing van een aspirant lid heeft de ALV het recht om het bestuurs- besluit te laten herroepen;
8) een lid kan het lidmaatschap ten alle tijde en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen, hierdoor ontstaat géén recht op restitutie van contributie nóch vervalt de contributie verplichting over het lopende boekjaar;
9) de vereniging kan het lidmaatschap onder vermelding van begronding schriftelijk opzeggen, met een termijn van tenminste vier kalenderweken tot einde van lopende boekjaar;
10) hoogte van contributie bijdrage wordt door de ALV besloten, de penningmeester zendt per algemene e-mail in januari van elk boekjaar een betalingsverzoek aan de leden;
11) contributiebetaling dient uiterlijk 28 februari erna te zijn voldaan op de gemelde bankrekening;
12) niet tijdig voldoen aan de jaarlijkse contributieverplichting kán reden zijn het lidmaatschap op te schorten én bij herhaling ervan op te zeggen, zulks ter beoordeling van het bestuur.


Ontzetting uit lidmaatschap

Artikel 3.3
1) tot ontzetting uit het lidmaatschap, hieronder wordt verstaan het per onmiddellijke ingang beëindigen van het lidmaatschap door het bestuur, kan uitsluitend worden besloten door het voltallige bestuur;
2) ontzetting dient door het bestuur te worden aangezegd en binnen twee weken na de aanzegging, onder vermelding van de gronden, schriftelijk bevestigd.
3) het betreffende lid kan de ontzetting desgewenst aanvechten middels een gemotiveerd schriftelijk verzoek hiertoe aan de algemene leden vergadering;
4) tot de behandeling in de ALV blijft het betreffende lid geschorst en uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten.


Donateurs

Artikel 3.4
1) donateurs dienen door het bestuur te worden beoordeeld vóór toelating als donateur, dit om ongewenste (commerciële) beïnvloeding uit te sluiten;
2) aan een donateur wordt een jaarlijkse financiële bijdrage aan de verenigingskas gevraagd, de penningmeester zend daartoe in januari een betalingsverzoek;
3) donateurs mogen de verenigingsactiviteiten bijwonen, waarvoor zij alsnog de individuele bijdrage dienen te voldoen;
4) donateurs mogen de ALV bijwonen en daarbij het woord voeren maar hebben géén stemrecht;
5) donateurschap is uiteraard opzegbaar, idem art. 3.2.8 (opzeggen lidmaatschap)


Partners

Artikel 3.5
1) partners (m/v) van leden worden door de vereniging zeer gewaardeerd!;
2) partners zijn géén contributie verschuldigd;
3) partners mogen de verenigingsactiviteiten bijwonen, waarvoor zij alsnog de individuele bijdrage dienen te voldoen;
4) partners mogen de ALV bijwonen en daarbij het woord voeren, maar hebben géén stemrecht;
5) partners kunnen én mogen wel lid worden en hebben dan dezelfde rechten en plichten als “gewone” leden m.u.v. art. 3.2.1 (bezit van een Austin)


Bestuur

Artikel 4.1
1) het bestuur is belast met het besturen van de vereniging;
2) het bestuur vertegenwoordigt gedrieën óf tenminste getweeën de vereniging;
3) het bestuur mag ná instemming door de ALV juridische acties ondernemen tot het veiligstellen van eigendommen van de vereniging en het doen van aankopen namens de vereniging.

Artikel 4.2
1) het verenigingsbestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen, zij verdelen de taken: voorzitter, secretaris en penningmeester;
2) bestuursleden worden door de ALV benoemd, uit leden van de vereniging;
3) hiertoe is een twee/derde meerderheid van uitgebrachte stemmen noodzakelijk;
4) benoemingsperiode periode is maximaal drie jaar, dus de periode tussen vier opeenvolgende ALV’s;
5) een aftreedrooster wordt door de zittende bestuursleden opgesteld. Aftredende bestuursleden kunnen vijf maal achtereen terstond worden herbenoemd;
6) indien er tussentijds minder dan drie bestuursleden zijn, blijft het bestuur toch bevoegd. Belegging van een ALV door het bestuur is dan verplicht om te voorzien in de vacature;
7) bestuursleden kunnen ten alle tijden, onder opgaaf van reden worden geschorst of ontslagen;
8) de schorsing kan door de betrokkene worden aangevochten, dit dient binnen drie maanden tot opheffing van de schorsing dan wel ontslag te leiden.


Algemene ledenvergadering

Artikel 5.1
1) de algemene ledenvergadering (ALV) wordt tenminste één maal per jaar, bij voorkeur binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar, georganiseerd door het bestuur. Locatie, datum, tijdstip én eventueel vorm (Zoom o.i.d.) worden tenminste vier kalenderweken te voren via e-mail aan de leden bekend gemaakt;
2) op schriftelijk verzoek van tenminste 10% van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht binnen twee kalenderweken een ALV bijeen te roepen, die dan binnen vier kalenderweken dient plaats te vinden. Blijft het bestuur in gebreke bij het tijdig uitnodigen voor deze ALV, mogen de aanvragers zelf de ALV bijeen roepen en anderen dan de bestuursleden belasten met leiden van de ALV en vastleggen van notulen;
3) toegang tot de vergadering hebben alle niet geschorste leden, partners van leden, donateurs en eventueel door bestuur óf ALV genodigden;
4) een geschorst lid heeft uitsluitend toegang tot de vergadering én recht om het woord te voeren tijdens de behandeling van zijn schorsing door de ALV;
5) ieder aanwezig lid, m.u.v. een geschorst lid, heeft één gelijkwaardige stem in de ALV.
6) stemming d.m.v. volmacht is alleen mogelijk indien door volmachtgever een ondertekende verklaring daarover vóór aanvang van de vergadering aan het bestuur is afgegeven óf toegestuurd;
7) een gevolmachtigde mag maximaal twee extra personen vertegenwoordigen;
8) stemmingen kunnen mits met voorkennis van het bestuur ook schriftelijk worden gehouden, de uitslag daarvan heeft dezelfde kracht als een besluit van de ALV;
9) de voorzitter bepaalt de wijze van stemmen tijdens de ALV; bv. door handopsteken, of schriftelijk;
10) voor alle te nemen besluiten geldt de volstrekte meerderheid (helft plus één) van het aantal uitgebrachte stemmen m.u.v. die besluiten, waarvoor bij wet óf statuut een ander meerderheidsquotum is vereist.

Artikel 5.2
1) het bestuur stuurt tenminste twee kalenderweken vóór de ALV per e-mail de stukken toe aan alle leden, t.w.: verslag van het bestuur, verslag van de penningmeester, verslag secretaris, notulen voorgaande ALV, kopie schriftelijk ingediende voorstellen en agenda voor de vergadering;
2) de ALV wordt geleid door de voorzitter óf bij diens afwezigheid door één van de overige bestuursleden óf door een door de vergadering aan te wijzen stemgerechtigd lid;
3) voornoemde vergaderstukken dienen tenminste vier weken vóór de ALV aan de controlecommissie leden te worden toegezonden per email;
4) de controlecommissie, bestaande uit twee (plus één reserve) stemgerechtigde leden, géén deel uitmakend van het bestuur, wordt tijdens de voorgaande ALV door het bestuur worden voorgedragen en door de ALV benoemd voor de periode van één boekjaar;
5) de controlecommissie leden kunnen worden herbenoemd door de ALV, doch mogen maximaal drie achtereenvolgende boekjaren de functie vervullen;
6) van de ALV wordt door de secretaris óf een door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgesteld. Deze notulen worden binnen twee weken na de ALV in concept aan de leden toegezonden per e-mail, opdat elk lid geïnformeerd is over genomen besluiten. Formele vaststelling van de notulen volgt tijdens eerst volgende ALV;
7) het door de voorzitter ter ALV uitgesproken stemmingsoordeel is beslissend. Dat geldt ook voor besluit genomen na stemming over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken door de voorzitter de juistheid van het voorstel betwist, dan vindt een herstemming plaats. De uitslag van de herstemming wordt vervolgens geldend en maatgevend.


Statuten wijziging

Artikel 6
1) wijziging van de statuten kan uitsluitend door een besluit van de ALV;
2) het onderwerp “wijziging statuten” dient in de uitnodiging voor de ALV uitdrukkelijk te worden vermeld;
3) het statuten wijzigingsvoorstel wordt tenminste twee kalender weken voor de ALV per e-mail aan alle stemgerechtigde leden toegestuurd. Een papieren voorstel versie dient bij de ALV aan alle stemgerechtigden ter beschikking te zijn;
4) om tot wijziging van de statuten door de ALV te besluiten is tenminste een twee derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereist;
5) de wijzigingen van de statuten plus eventuele amendementen door de ALV treden bij aanname van de statuten direct in werking.
6) de volledige tekst van de gewijzigde statuten dient door het bestuur bij de KvK te worden gedeponeerd.


Ontbinding en vereffening

Artikel 7
1) voor een besluit tot ontbinding gelden regels als in art. 6 leden 1, 2, 3 en 4;
2) de ALV stelt bij ontbinding een bestemming voor het batig saldo vast dat zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de vereniging, bescherming oude Austins. Uiteraard worden alle leden ingeval van een negatief saldo hoofdelijk aangeslagen;
3) de vereffening geschiedt door het bestuur;
4) de vereniging is tot uitvoering van de vereffening is voltooid, “in liquidatie”, dit dient in woord en geschrift te worden uitgedragen door de vereffenaars;
5) vereffening eindigt wanneer geen batig saldo meer aanwezig is;
6) boeken en bescheiden dienen gedurende tien jaar te worden bewaard door een door vereffenaars aangewezen persoon.


Reglementen

Artikel 8
1) de ALV kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin niet voorziene zaken kunnen worden geregeld;
2) een reglement mag niet strijdig zijn met de wet of de statuten;
3) voor besluiten tot vaststelling en/of wijziging van een reglement is art. 6 m.u.v. lid 6 van toepassing.


Slotbepaling

Artikel 9
Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij wet of statuten aan andere personen of organen zijn opgedragen.